Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 12 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Hệ thống trắc nghiệm vật lý 12 theo chăm đề gồm đáp án giúp chúng ta luyện bài bác tập giỏi hơn, thuần thục hơn.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm vật lý 12 có đáp án


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 THEO DẠNG, CHUYÊN ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Bài 1 :ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

I. LÍ THUYẾT

Câu 1: Đối với xê dịch tuần hoàn, khoảng thời hạn ngắn duy nhất mà tiếp đến trạng thái xê dịch của vật được tái diễn như cũ được call là

A. Tần số dao động. B. Chu kì dao động.

C. Chu kì riêng biệt của dao động. D. Tần số riêng biệt của dao động.

Câu 2: Chọn kết luận đúng khi nói đến dao động điều hoà cuả con lắc lò xo:

A.Vận tốc tỉ lệ thành phần thuận cùng với thời gian. B.Gia tốc tỉ lệ thành phần thuận với thời gian .

C. Quỹ đạo là một đoạn trực tiếp D. Quỹ đạo là 1 đường hình sin

Câu 3: lực kéo về công dụng lên một chất điểm giao động điều hoà có độ lớn:

A. Tỉ trọng với bình phương biên độ.

B. Ko đổi nhưng mà hướng gắng đổi.

C. Và hướng ko đổi.

D. Tỉ trọng với độ bự của li độ và luôn luôn hướng về vị trí cân bằng

Câu4: Chọn tuyên bố sai khi nói đến dao động điều hoà:

A. Vận tốc luôn luôn trễ pha (pi)/2 đối với gia tốc. B. Tốc độ sớm pha (pi) so với li độ.

C. Gia tốc và gia tốc luôn ngược trộn nhau. D. Vận tốc luôn sớm pha (pi)/2 đối với li độ.

Câu5: Đồ thị biểu diễn sự đổi mới thiên của tốc độ theo li độ trong dao động điều hoà gồm dạng là

A. Mặt đường parabol. B. đường tròn C. đường elip. D. Mặt đường hypebol 

Câu 6: chọn câu sai khi nói về chất điểm xấp xỉ điều hoà:

A.Khi chất điểm chuyển động về vị trí cân đối thì hoạt động nhanh dần đa số


B.Khi qua vị trí cân nặng bằng, tốc độ của chất điểm bao gồm độ lớn cực đại

C.Khi vật tại đoạn biên, li độ của chất điểm có giá trị cực lớn

D.Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bởi không

Câu 7: Trong giao động điều hòa, hầu hết đại lượng nào sau đây dao đụng cùng tần số cùng với li độ?

A. Vận tốc, tốc độ và lực. B. Vận tốc, hễ năng và vắt năng.

C. Động năng, ráng năng với lực. D. Vận tốc, tốc độ và động năng.

Câu 8: Trong xê dịch điều hoà thì:

A. Qua địa điểm cân phẳng phiu tốc luôn lớn tốt nhất

B. Vận tốc trung bình trong một chu kỳ bằng không

C. Gia tốc bao gồm độ lớn cực to tại một địa chỉ khi vật bao gồm li độ bé dại nhất

D. Tốc độ cực đại gấp 2 lần tốc độ trung bình trong một chu kỳ

Câu 9. dao động cơ học đổi chiều khi 

A.. Hợp lực công dụng có độ khủng cực tiểu. B. Thích hợp lực chức năng bằng không.

C.. Vừa lòng lực tính năng có độ lớn cực to D. Phù hợp lực công dụng đổi chiều


Câu 10: khi 1 chất điểm dao động điều hòa, lực tổng hợp chức năng lên vật dụng theo phương giao động có

A. chiều luôn luôn hướng về vị trí cân đối và độ béo tỉ lệ với khoảng cách từ vật cho vị trí cân nặng bằng.

B. chiều luôn ngược chiều hoạt động của vật khi vật vận động từ biên về vị trí cân bằng.

C. độ lớn cực đại khi vật hoạt động qua vị trí thăng bằng và độ phệ cực tiểu lúc vật dừng lại ở hai biên.

D. chiều luôn cùng chiều hoạt động của đồ vật khi vật hoạt động từ vị trí thăng bằng ra biên.

Câu 11 Trong vận động dao động điều hoà của một đồ gia dụng thì tập hợp cha đại lượng làm sao sau đây là không đổi khác theo thời gian?

A. Lực; vận tốc; tích điện toàn phần. B. Biên độ; tần số góc; gia tốc.

C. đụng năng; tần số; lực.   D.biên độ; tần số góc; năng lượng toàn phần.

II. BÀI TẬP

Dạng 1.Phương trình giao động điều hòa

a. Đọc phương trình

Câu 12:Một con lắc lò xo xấp xỉ với phương trình x = 6cos(20(pi)t) cm. Xác minh chu kỳ, tần số xê dịch chất điểm.


 A. F =10Hz; T= 0,1s . B. F =1Hz; T= 1s. C. F =100Hz; T= 0,01s D. F =5Hz; T= 0,2s

Câu 13 Một vật xê dịch điều hòa theo phương trình: (x=3cos(2pi t-fracpi 3)), trong những số ấy x tính bởi cm, t tính bằng giây. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật bao gồm trạng thái chuyển động như cầm cố nào?

A.Đi qua Vị trí gồm li độ x = -1,5 cmvà đang hoạt động theo chiều dương trục Ox

B.Đi qua vị trí bao gồm li độ x =1,5 cmvà đang vận động theo chiều âm của trục Ox

C.Đi qua vị trí bao gồm li độ x =1,5 centimet và đang hoạt động theo chiều dương trục Ox

D.Đi qua vị trí tất cả li độ x = - 1,5cm cùng đang vận động theo chiều âm trục Ox

Câu 14: Phương trình xấp xỉ của một vật tất cả dạng x = Acos2((omega)t +(pi)/4). Chọn kết luận đúng.

A. Vật dao động với biên độ A/2. B. Vật dao động với biên độ A.

C. Vật giao động với biên độ 2A. D. Vật dao động với pha thuở đầu (pi)/4.

b. Viết phương trình 

Câu 15: Một vật xê dịch điều hoà với tần số góc (omega) = 5rad/s. Cơ hội t = 0, vật đi qua vị trí tất cả li độ x = -2cm và có gia tốc 10(cm/s) nhắm đến phía vị trí biên gần nhất. Phương trình dao động của thiết bị là


A. X = 2cos(sqrt2)(5t + (fracpi 4))(cm). B. X = 2cos (sqrt2)(5t - (fracpi 4))(cm).

C. X = cos(sqrt2)(5t + (frac5pi 4))(cm). D. X = 2cos(sqrt2)(5t + (frac3pi 4))(cm).

*Câu 16 Một vật giao động điều hoà bao gồm đồ thị như hình vẽ. Phương trình xấp xỉ của vật là:

*

 A. X = 4cos((fracpi 3)t - (fracpi 3)) centimet B. X = 4cos((pi)t - (fracpi 6)) cm

C. X = 4cos((fracpi 3)t + (fracpi 6)) centimet D. X = 4cos((pi)t - (frac5pi 6)) cm

Dạng 2. Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa

a. Biểu thức

Câu 17. Hóa học điểm xê dịch điều hoà với x = 5cos(20t - (fracpi 6)) (cm) thì gồm vận tốc

A.v = 100sin(20t + (fracpi 6)) m/s. B. V = 5 sin(20t - (fracpi 6)) m/s

C. V = 20sin(20t + (pi)/2) m/s D. V = -100sin(20t - (fracpi 6)) cm/s.


Câu 18: Phương trình giao động cơ điều hoà của một chất điểm là x = Acos((omega t+frac2pi 3)). Tốc độ của nó sẽ biến thiên điều hoà với phương trình:

A. (a=Aomega ^2cos(omega t-fracpi 3)) B. (a=Aomega ^2sin(omega t-frac5pi 6))

C. (a=Aomega ^2cos(omega t+fracpi 3)) D. (a=Aomega ^2cos(omega t+frac2pi 3))

Câu 19.  Một vật giao động điều hòa cùng với phương trình: x = 6sin ((pi)t + (fracpi 6) ) (cm). Li độ và tốc độ của vật dụng ở thời khắc t = (frac13)s là:

A. X = 6cm; v = 0 B. X = 3(sqrt3)cm; v = 3(pi sqrt3) cm/s

C. X = 3cm; v = 3(pi sqrt3) cm/s D. X = 3cm; v = -3(pi sqrt3) cm/s

Câu 20. Vật dao động điều hoà theo hàm cosin cùng với biên độ4 centimet và chu kỳ luân hồi 0,5 s ( đem ) .Tại một thời điểm mà lại pha giao động bằng thì đồ vật đang vận động lại ngay sát vị trí cân bằng (frac7pi 3). Vận tốc của thứ tại thời đặc điểm này là


 A. – 320 cm/s2 B. 160 cm/s2 C. 3,2 m/s2 D. - 160 cm/s2   

*Câu 21 hai vật xê dịch điều hòa dọc theo các trục tuy nhiên song với nhau thuộc vị trí cân bằng. Phương trình dao động của những vật lần lượt là x1 = A1cos(omega)t (cm) cùng x2 = A2cos(wt - (fracpi 2)) (cm). Biết 32(x_1^2) + 18(x_2^2) = 1152 (cm2). Tại thời khắc t, vật thứ hai trải qua vị trí có li độ x2 = 4(sqrt3)cm với tốc độ v2 = 8(sqrt3) cm/s. Khi ấy vật trước tiên có vận tốc bằng

A. 24(sqrt3)cm/s. B. 24 cm/s. C. 18 cm/s. D. 18(sqrt3)cm/s.

Câu 22: Phương trình gia tốc của một vật xê dịch điều hoà là v = 120cos20t(cm/s), cùng với t đo bởi giây. Vào thời khắc t = T/6(T là chu kì dao động), vật gồm li độ là

A. 3 cm. B. -3 cm. C. 3(sqrt3) cm. D. -3(sqrt3) cm.

b. Cách làm độc tập thời gian

Câu 23: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2(pi)t +(pi)/3)(cm). Vận tốc của đồ khi gồm li độ x = 3cm là


A. 25,12cm/s. B. (pm) 25,12cm/s. C. (pm) 12,56cm/s. D. 12,56cm/s.

Xem thêm: Vòng Gỗ Đeo Tay Cho Nam Được Yêu Thích Nhất, Top 6 Loại

Câu 24: Một vật giao động điều hoà tất cả phương trình xê dịch là x = 5cos(2(pi)t +(pi)/3)(cm). Rước (pi ^2) = 10. Tốc độ của thiết bị khi có li độ x = 3cm là

A. -12cm/s2. B. -120cm/s2. C. 1,20m/s2. D. - 60cm/s2.

Câu 25: Một con lắc lò xo treo trực tiếp đứng .Ở vị trí thăng bằng lò xo giãn nở ra 10 cm. Cho vật giao động điều hoà .Ở thời điểm ban sơ có gia tốc 40 cm/s và tốc độ -4(sqrt3) m/s2. Biên độ xấp xỉ của đồ vật là (g =10m/s2)

 A. (frac8sqrt3) cm. B. 8(sqrt3) cm. C. 8cm. D. 4(sqrt3) cm.

*Câu 26: Một hóa học điểm xê dịch điều hoà. Tại thời khắc t1 li độ của hóa học điểm là x1 = 3cm cùng v1 = -60cm/s. Tại thời khắc t2 gồm li độ x2 = 3(sqrt2) cm và v2 = 60(sqrt2) cm/s. Biên độ cùng tần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằng

A. 6cm; 20rad/s B. 6cm; 12rad/s. C. 12cm; 20rad/s. D. 12cm; 10rad/s.


C. Cực to , cực tiểu

Câu 27 Một vật khối lượng 2kg treo vào một lò xo bao gồm hệ số đàn hồi k = 5000N/m. Kéo vật thoát khỏi vị trí thăng bằng một đoạn 5cm rồi thả không tốc độ đầu. Thì vận tốc cực đại là:

A. 230cm B. 253cm/s C. 0,5cm/s D. 2,5m/s

Câu 28: Một chất điểm xê dịch điều hoà với tần số bởi 4Hz cùng biên độ dao động 10cm. Độ phệ gia tốc cực lớn của hóa học điểm bằng

A. 2,5m/s2. B. 25m/s2. C. 63,1m/s2. D. 6,31m/s2.

Câu 29: Một vật giao động điều hòa dọc theo trục Ox. Gia tốc của đồ gia dụng khi qua vị trí cân đối là 62,8cm/s cùng gia tốc tại đoạn biên là 2m/s2. đem (pi ^2) = 10. Biên độ và chu kì giao động của vật lần lượt là

A. 10cm; 1s. B. 1cm; 0,1s. C. 2cm; 0,2s. D. 20cm; 2s.

*Câu 30 : Vật giao động điều hòa tất cả vận tốc cực lớn bằng 3m/s cùng gia tốc cực đại bằng 30(pi)(m/s2). Thời điểm thuở đầu vật có gia tốc 1,5m/s và cầm cố năng đang tăng. Hỏi vào thời điểm nào tiếp sau đây vật có tốc độ bằng 15(pi) (m/s2):


A. 0,05s; B. 0,20s C. 0,10s; D. 0,15s;

d. Chiều của vận tốc gia tốc

*Câu 31: Đồ thị hình dưới biểu diễn sự đổi mới thiên của li độ u theo thời hạn t của 1 vật xê dịch điều hòa.

Tại điểm nào, trong những điểm M, N, K và H tốc độ và gia tốc của vật có hướng ngược nhau.

*

A. Điểm H B. Điểm K C. Điểm M D. Điểm N

Dạng 3.Thời gian trong xấp xỉ điều hòa

a.Thời điểm

Câu 32: Một vật xấp xỉ điều hoà cùng với phương trình x = 4cos(4(pi)t + (fracpi 6)) cm. Thời điểm thứ 3 thiết bị qua địa chỉ x = 2cm theo hướng dương.

A. 9/8 s B. 11/8 s C. 5/8 s D. 1,5 s

Câu 33: Con lắc lò xo giao động điều hoà cùng bề mặt phẳng ngang cùng với chu kì T = 1,5 s cùng biên độ A = 4cm, pha ban sơ là 5(pi)/6. Tính từ dịp t = 0, vật bao gồm toạ độ x = -2 centimet lần sản phẩm công nghệ 2005 vào thời khắc nào:

A. 1503s. B. 1503,25s. C. 1502,25s. D. 1503,375s.


Câu 34: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos((pi))(cm). Thời gian vật trải qua vị trí N gồm li độ x
N = 5cm lần sản phẩm 2009 theo hướng dương là

A. 4018s. B. 408,1s. C. 410,8s. D. 401,77s.

Câu 35. Một vật giao động điều hòa với phương trình x = 4cos((pi)t - (pi)/6)cm. Thời gian thứ 2013 vật đi qua vị trí biện pháp vị trí thăng bằng một đoạn 2cm là:

A. 4023/8 s B. 503s C. 503/2s D. 2013/2s

Câu 36. Một vật xê dịch điều hòa theo phương trình x = Acos(omega)t. Thời điểm thứ nhất gia tốc của vật gồm độ lớn bằng nửa gia tốc cực to là:

A. T/4 B. 5T/12 C. T/6 D. T/12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Câu 43: hóa học phóng xạ pôlôni (_84^210 extrmPo) phát ra tia và đổi khác thành chì (_82^206 extrmPb). Cho chu kì phân phối rã của (_84^210 extrmPo) là 138 ngày. Ban sơ (t=0) gồm một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t, tỉ số cân nặng của Pb cùng Po là 0,4062. Tìm kiếm tuổi của mẫu Po nói trên


A. 138 ngày B. 276 ngày C. 414 ngày D. 69 ngày

*Câu 44: Một chất phóng xạ pôlôni (_84^210 extrmPo) phát ra tia (alpha) và đổi khác thành bền cùng với chu kì phân phối rã 138 ngày. Tại thời gian t thỉ số khối lượng của hóa học X và Po là 103:35. Tuổi của mẫu hóa học là

A. 138 ngày B. 276 ngày C. 414 ngày D. 69 ngày

*Câu 45: Hiện ni urani tự nhiên và thoải mái chứa hai đồng vị phóng xạ (^235 extrmU) và (^238 extrmU), với xác suất số hạt (^235 extrmU) và (^238 extrmU) số hạt là 7:1000. Biết chu kì bán rã của (^235 extrmU) và (^238 extrmU) lần lượt là 7,00.108 năm và 4,50.109 năm. Cách đây bao nhiêu năm, urani tự nhiên có xác suất số hạt (^235 extrmU) và (^238 extrmU) số hạt là ?

A. 2,74 tỉ năm. B. 2,22 tỉ năm. C.1,74 tỉ năm. D. 3,15 tỉ năm.

*Câu 46: Ngày ni tỉ lệ số nguyên tử của U235 là 0,72% urani từ bỏ nhiên, còn sót lại là U238. Cho thấy thêm chu kì bán rã của chúng là 7,04.108 năm với 4,46.109 năm. Tỉ lệ của U235 trong urani thoải mái và tự nhiên vào giai đoạn trái đất được chế tạo thánh từ thời điểm cách đây 4,5 tỉ năm là:


A.30,26%. B.46%. C.23,23%. D.16%.

*Câu 47: Trong thời hạn 1 giờ tính từ lúc thời điểm thuở đầu t = 0, một lượng hóa học phóng xạ (_11^23 extrmNa) có 1028 nguyên tử bị phân rã, cũng trong thời hạn 1 tiếng nhưng tiếp đến 45 giờ đồng hồ (kể từ khi t=0) có 1,25.1027 nguyên tử bị phân rã. Chu kì phân phối rã của na là

A. 22,5 tiếng B. 10 giờ C. 30 giờ D. 15 giờ

*Câu 48: Để xác định lượng ngày tiết trong bệnh dịch nhân bạn ta tiêm vào tiết một người một lượng nhỏ dại dung dịch chứa đồng vị phóng xạ Na24 (chu kỳ chào bán rã 15 giờ) bao gồm độ phóng xạ 2(mu)Ci. Sau 7,5 giờ người ta kéo ra 1cm3 máu fan đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích huyết của người đó bằng bao nhiêu?

A. 6,25 lít B.8,84 lít C.5,52 lít D. 4,60 lít

*Câu 49: nguyên tố đồng vị phóng xạ C14 bao gồm trong khí quyển có chu kỳ luân hồi bán tan là 5568 năm. Phần đa thực thiết bị sống bên trên Trái Đất kêt nạp cacbon dưới dạng CO2 gần như chứa một lượng cân bằng C14. Trong một ngôi chiêu mộ cổ, fan ta tra cứu thấy một mảnh xương nặng 18g cùng với độ phóng xạ 112 phân rã/phút. Hỏi đồ vật hữu cơ này đang chết cách đó bao nhiêu lâu, biết độ phóng xạ từ C14 ngơi nghỉ 1g xương động vật sống là 12 phân rã/phút.


A. 5934năm B. 7689năm C. 3246 năm D. 5275 năm.

*Câu 50: Một chủng loại phóng xạ Ra226 nguyên chất với chu kì phân phối rã 1570 năm. Biết tổng cộng nguyên tử lúc đầu là 6,023.1023. Số nguyên tử Ra226 bị phóng xạ trong những năm thứ 786 là:

A. 1,5.1020 B. 1,88.1020 C. 2,02.1020 D. 1,24.1020

*Câu 51: Poloni Po210 là hóa học phóng xạ cùng với chu kì buôn bán rã 138 ngày (1 nguyên tử Po phóng xạ phát ra 1 hạt (alpha) và biến đổi đồng vị bền). Một chủng loại Po210 nguyên chất có khối lượng ban sơ là 0,01 g. Các hạt (alpha) phát ra mọi được hứng lên một bạn dạng của tụ năng lượng điện phẳng tất cả điện dung 2, bạn dạng còn lại nối đất. Biết rằng tất cả các hạt (alpha) sau khi đập vào bản tụ sinh sản thành nguyên tử He. Mang lại NA=6,02.1023 mol-1. Sau 5 phút hiệu điện cố kỉnh giữa hai bạn dạng tụ năng lượng điện là:

A. 3,2V B. 80 V C. Trăng tròn V D. 40 V

**Câu 52: Để đo chu kì phân phối rã của một hóa học phóng xạ (eta ^-), bạn ta dùng máy đếm xung. Máy ban đầu đếm tại thời khắc t = 0. Đến thời gian t1 = 7,6 ngày sản phẩm đếm được n1 xung. Đến thời điểm t2=2t1 lắp thêm điếm được n2=1,25n1. Chu kì chào bán rã của lượng phóng xạ trên là bao nhiêu


A. 3,8 ngày B. 7,6 ngày C. 3,3 ngày D. 6,6 ngày

**Câu 53. Đồng vị (_14^31 extrmSi) phóng xạ b–. Một chủng loại phóng xạ (_14^31 extrmSi) ban đầu trong thời hạn 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã tuy nhiên sau 3h trong thời gian 1 phút gồm 17 nguyên tử bị phân rã. Xác định chu kì cung cấp rã của hóa học đó.

A. 2,6 h. B. 3,6 h. C. 4,6h. D. 5,6 h.

**Câu 54: hóa học phóng xạ pôlôni (_84^210 extrmPo) phát ra tia và thay đổi thành chì (_82^206 extrmPb). đến chu kì buôn bán rã của (_84^210 extrmPo) là 138 ngày. Thuở đầu (t=0) tất cả một chủng loại pôlôni nguyên chất. Tại thời khắc t, tỉ số thân số hạt nhân Pb cùng số phân tử nhân Po trong mẫu mã 4:1, sau đó 552 ngày thì tỉ số giữa khối lượng hạt nhân Po cùng Pb trong mẫu là bao nhiêu, lấy cân nặng mol của các hạt nhân thông qua số khối của chúng

A. 105: 8137 B. 8137:105 C. 1:79 D. 79:1


**Câu 55: Một hạt vết mờ do bụi Ra (_88^226 extrmRa) có cân nặng 1,8.10-8 (g) nằm biện pháp màn huỳnh quang 1cm. Màn có diện tích 0,03cm. Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng sủa trên màn, biết chu kì buôn bán rã của Ra là 1590 năm:

A.50. B.95. C.120. D.150.

**Câu 56: Một người mắc bệnh điều trị bằng đồng đúc vị phóng xạ, cần sử dụng tia γ để diệt tế bào bệnh. Thời hạn chiếu xạ lần đầu là (Delta)t =20 phút, cứ sau 30 ngày thì bệnh nhân đề nghị tới bệnh viện khám căn bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ luân hồi bán tung T = 4 tháng ((Delta)t

A. 28,2 phút. B. 24,2 phút. C. 40 phút. D. Trăng tròn phút.

**Câu 57: fan ta trộn 2 mối cung cấp phóng xạ với nhau. Mối cung cấp phóng xạ đầu tiên có chu kì cung cấp rã T1, nguồn phóng xạ thứ 2 có chu kì cung cấp rã T2. Biết T1=2T2. Số phân tử nhân ban sơ của nguồn thứ nhất gấp 3 lần số hạt nhân ban sơ của nguồn sản phẩm công nghệ 2. Thời hạn để số phân tử nhân của hỗn hợp hai mối cung cấp phóng xạ còn một phần số phân tử nhân ban đầu là


A.1,25T2 B. 1,66T2 C. 1,5T2 D. 1,75T2

**Câu 58: Một khối chất phóng xạ lếu hợp tất cả hai đồng vị với số lượng hạt nhân ban đầu như nhau. Đồng vị thứ nhất có chu kì T1 = trăng tròn ngày đồng vị thiết bị hai gồm T2 = 40 ngày. Sau thời gian t1 thì có 87,5% số hạt nhân của các thành phần hỗn hợp bị phân rã, sau thời hạn t2 bao gồm 75% số phân tử nhân của tất cả hổn hợp bị phân rã. Tỉ số (fract_1t_2) là:

A. 1,5667 B. 1,500 C. 1,6784 D. 1,2563

Tải về


2k6 thâm nhập ngay Group Zalo share tài liệu ôn thi và cung cấp học tập

*


Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn đồ lý lớp 12 - xem ngay


Để download tài liệu TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 THEO CHỦ ĐỀ, CÓ ĐÁP ÁN chúng ta click vào nút tải về bên dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.