Kinh A Di Đà Là Gì? Làm Thế Nào Để Hiểu Được Kinh A Di Đà Nghi Thức Tụng Kinh A Di Đà

sử dụng Phím Tắt cho Máy Nghe Nhạc :

Nghe Bài tiếp sau Nghe bài bác Phía Sau Space Mở/Dừng Lại


CÚNG HƯƠNG

Nguyện rước lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phưởng phất mọi mười phương Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời duy trì đạo Theo từ bỏ tánh làm lành thờ pháp giới bọn chúng sinh ước Phật từ bỏ gia hộ Tâm người tình Đề vững chắc và kiên cố Xa bể khổ nguồn mê Chóng trở lại bờ Giác ( Xá rồi hiểu tiếp bài bác kỳ nguyện )

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng bố cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người phụ vương lành phổ biến bốn loài Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp cha kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không thuộc tận

QUÁN TƯỞ
NG

Phật bọn chúng sinh tánh thường xuyên rỗng yên ổn Đạo cảm thông không thể nghĩ về bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phất bảo hào quang quẻ sáng ngời Trước bảo toạ thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Bạn đang xem: Kinh a di đà là gì? làm thế nào để hiểu được kinh a di đà

ĐẢNH LỄ

Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, trở nên pháp giới, quá hiện nay vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, hiền đức Thánh Tăng, thường xuyên trụ Tam Bảo. ( 1 lạy ) Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo nhà Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni Phật, Đương lại hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền ý trung nhân Tát, Hộ Pháp Chư Tôn người tình Tát, Linh đánh Hội Thượng Phật bồ Tát. ( 1 lạy ) Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương rất lạc nhân loại đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán cụ Am tình nhân Tát, Đại núm Chí tình nhân Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương người yêu Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng ý trung nhân Tát. ( 1 lạy ) Chúng nhỏ xin chí thành Sám hối hận Xưa kia tạo ra bao thâm hiểm Đều vị vô thỉ tham sảnh si bởi thân mồm ý phát sanh ra hết thảy từ nay xin sám hối

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên lũ Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mây báu kiết tường Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiền Pháp thân cục bộ hiện tiền chứng minh hương nguyện phước ngay tức khắc ban cho. Phái nam Mô hương thơm Vân Cái người tình Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi trọng điểm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào A rị da, Bà lô yết đế thước chén bát ra da, ý trung nhân đề tát đoả bà da, Ma ha tát đoả bà da, Ma ha ca lô ni ca da. Án, Tát bàn ra phát duệ, Số đát na đát toả. Nam tế bào tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha chào bán đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát nhiều na ma bà già, Ma phát đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha tình nhân đề tát đoả, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô vạc xà domain authority đế, Ma ha phân phát xà da đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa vạc sâm, Phật ra xá da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô đánh rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, người yêu đà dạ nhân tình đà dạ, Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, Địa rị nhan sắc ni na, ba dạ ma na, Ta bà ha. Tất đà dạ, Ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, Ta bà ha. Tất đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, Ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ, Ta bà ha. Trả kiết ra a tất đà dạ, Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, Ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. ( 3 lần ) Án tất năng lượng điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam ( 7 lần )

CHƠN NGÔN TỊNH cha NGHIỆP:

Án, sa phạ, bà phạ, truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà vạc truật độ hám. (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỎ CÚNG DƯỜNG:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. ( 3 lần )

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:

Nam tế bào Thập Phương hay Trụ Tam Bảo ( 3 lần )

Lạy đấn tam giới tôn Quy mạng mười phương Phật Nay con phát nguyện phệ Trì tụng ghê A Di Đà bên trên đền tứ ơn nặng trĩu Dưới cứu khổ tam đồ gia dụng Nếu có ai thấy nghe Đều phát bồ đề trọng tâm Khi mãn báo thân này sinh qua cõi cực La5d. Nam mô Bổn Sư yêu thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm ước Nay bé nghe thấy siêng trì tụng, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật, bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

PHẬT THUYẾT ghê A DI ĐÀ

( Hán dịch, công ty Dao Tần Ngài Tam Tạng pháp sư Cưu Ma La Thập dịch )

1. KỲ VIÊN ĐẠI HỘI

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở địa điểm vườn Kỳ Thọ, cấp cho Cô Độc nước Xá- Vệ, cùng rất một nghìn nhị trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội. Điều là bậc Đại A La Hán mọi người điều quen thuộc biết, như là:

Trưởng lão Xá- Lợi- Phất, Đại Mục- Kiền- Liên, Đại Ca- Diếp, Ma- Ha Ca- Chiên- Diên, Ma- Ha Câu Hy- La, Ly- Bà- Đa, Châu- Lợi- Bàn- Đà- Già, Nan-Đà, A- Nan- Đà, La- Hầu- La, Kiều- Phạm- Ba- Đề, Tân Đầu- Lu- Phả- La- Đoạ, Ca- Lưu- Đà- Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc- Câu- La, A- Nâu- Lầu- Đà, hầu hết vị đại đệ tử như thế. Với hàng Đại bồ Tát, Văn- Thù- Sư- Lợi: Pháp- Vương- Tử, A- Dật- Đa tình nhân Tát, Càn- Đà- Ha- Đề tình nhân Tát, Thường- Thinh- Tấn bồ Tát, cùng với các vị Đại người thương Tát như vậy và cùng với vô lượng chư Thiên như ông Thích- Đề- Hoàn- Nhơn..v..v… đại bọn chúng cùng mang lại dự hội

2. Y BÁO CHÁNH BÁO

Bây gời Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá- Lợi- Phất rằng: “ Từ trên đây qua phương tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là cực Lạc, trogn trái đất đó bao gồm Đức Phật hiệu là A Di Đà bây giờ đương nói pháp.

3. Y BÁO TRANG NGHIÊM

Xá Lợi Phất ! Cõi đó vì sao thương hiệu là cõi cực Lạc? bởi vì chúng sanh trong cõi đó không có bị rất nhiều sự khổ, chỉ hưởng đầy đủ điều vui, phải nước kia tên là cực Lạc.

Xá Lợi Phất! lại vào cõi cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng tấm che lưới, bảy từng mặt hàng cây, đều bởi bốn chất báu bao quanh giáp vòng, vì thế nên nước kia tên là rất Lạc. Xá Lợi Phất! Lại trong cõi rất Lạc bao gồm ao bởi bảy châu báu, trong ao đầy dẫn nước đủ tám công đức, lòng thuần dùng cát xoàn trải có tác dụng đất.

Vàng bạc, lưu ly, ca sỹ pha lê hiệp thành phần lớn thềm, con đường ở bốn mặt ao; trên thềm đường có lầu gác cũng những nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu lại ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao có hoa sen to như bánh xe: hoa sắc đẹp xanh thời ánh nắng xanh, sắc kim cương thời tia nắng vàng, sắc đẹp đỏ thời ánh nắng đỏ, sắc đẹp trắng thời ánh nắng trắng, nhiệm mầu thơm tho vào sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc thành tích công đức trang nghiêm nhường ấy. Xá Lợi Phất! Lại rong cõi nước của Đức Phật đó, hay trỗi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, hôm sớm sáo trời rưới hoa trời mạn đà la.

Chúng sinh trong cõi kia thường vào lúc sáng sớm, đông đảo lấy đãi hoa đựng đầy đủ hoa tốt đem cúng nhường mười muôn ức Đức Phật sinh hoạt phương khác, đến giờ ăn liền quay trở lại bổn quốc ăn uống cơm chấm dứt đi khiếp hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc thắng lợi công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy. Lài nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những giống như chim mầu sắc dễ thương là thường, như thế nào chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh- võ, Xá- lợi, Ca- lăng- tần- già, Cọng- mạng; nhữn giớng chim đó hôm sớm sáu thời kêu tiếng hoà nhã.

tiếng chim đó diễn nói phần nhiều pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất người tình đề phần, chén bát thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh vào cõi kia nghe giờ chim xong xuôi thảy phần nhiều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá- Lợi- Phất! Ông chớ nhận định rằng những như thể chim đó thiệt là do tội báo sinh ra. Bởi sao? bởi cõi của Đức Phật đó không có ba mặt đường dữ. Xá- Lợi- Phất! Cõi của Đức Phật kia tên con đường dữ còn không tồn tại huống gì lại có sự thật. Số đông giống chim đó là vì Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu lại mà thay đổi hoá tạo nên sự đấy thôi. Xá- Lợi- Phất! trong cõi nước của Đức Phật đó, gió dịu thổi động những hàng cây báu và động mành lưới báu, làm cho vang ra giờ vi diệu, thí như trăm nghìn sản phẩm nhạc đồng một dịp hoà chung. Bạn nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành công công đức trang ngiêm dương ấy.

4. CHÁNH BÁO VÔ LƯỢNG THÙ THẮNG

Xá- Lợi- Phất! nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vị sao hiệu là A Di Đà? Xá-Lợi- Phất! Đức Phật đó, hào quang đãng sáng chói vô lượng, soi suốt những cõi nước trong mười phương không trở nên chướng ngại chính vì như thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật đó cùng nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, buộc phải hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại đến nay, đã làm được mười kiếp. Xá- Lợi- Phất! Lại Đức Phật đó gồm vô lượng vô bờ Thanh Văn đệ tử phần đông là bực A La Hán, chẳng phải ính đếm mà hoàn toàn có thể biết được, hàng ý trung nhân Tát chúng cũng đông như thế.

Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó chiến thắng công đức trang nghiêm dường ấy. Xá- Lợi- Phất! Lại trong cõi cực Lạc, đa số chúng sanh vãng sinh vào đó đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có không ít vị bực tuyệt nhất sanh té xứ, số đó hết sức đông, chẳng đề xuất tính đếm mà hết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô bờ a – tăng – kỳ để nói thôi! Xá- Lợi- Phất! cùng sanh như thế nào nghe các điều trên đây, bắt buộc phải phạt nguyện ước sanh về nước đó.

Ví sao? vị đặng thuộc với những bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.

5.NHƠN HẠNH VÃNG SANH

Xá- Lợi- Phất! Chẳng rất có thể dùng đôi chút thiện căn phước đức nhơn duyên nhưng mà được sanh về cõi đó. Xá- Lợi- Phất! Nếu tất cả thiện phái nam tử, thiện thanh nữ nhân làm sao nghe nói tiên phật A Di Đà, rồi chấp trì thương hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc nhì ngày, hoặc bố ngày, hoặc tứ ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng ko tạp loạn. Thời tín đồ đó mang đến lúc lâm bình thường Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh bọn chúng hiện thân sinh sống trước tín đồ đó.

Người đó thời gian chết tinh thần không điên đảo, ngay tức thì được vãng sanh về cõi nước cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá- Lợi- Phất! Ta thấy tất cả sự tác dụng ấy nên nói phần đông lời như thế. Nếu bao gồm chúng sinh nào, nghe phần đa lời bên trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước rất Lạc.

6. SÁU PHƯƠNG PHẬT ĐỒNG KHUYÊN TIN

Xá- Lợi- Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức công dụng chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A- Súc- Bệ- Phật, Tu- Di- tướng tá Phật, Đại- Tu- Di Phật, Tu- Di- quang quẻ Phật, Diệu- Âm Phật; Hằng hà sa số phần lớn Đức Phật như thế đều sinh sống tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thật thà rằng: “ bọn chúng sanh những người phải nên tin kinh: xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! quả đât phương Tây, bao gồm đức Vô Lượng- thọ Phật, Vô- Lượng- tướng tá Phật, Vô- Lượng- Tràng Phật, Đại quang đãng Phật, Đại- Minh Phật, Bửu- tướng mạo Phật, Tịnh- quang đãng Phật. Hằng hà sa số hầu hết đức Phật như thế, số đông ở trên nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thành thật rằng: “ chúng sanh những ngươi phải yêu cầu tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! thế giới phương Bắc, gồm đức Diệm- Kiên- Phật, Tơi- Thắng- Âm- Phật, Nan- Trở Phật, Nhựt- sinh Phật, Võng- Minh Phật. Hằng hà sa số đầy đủ đức Phật như thế, rất nhiều ở tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm kharwpcõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thật thà rằng:“ bọn chúng sanh những ngươi phải bắt buộc tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! nhân loại phương dưới, gồm đức Sư- Tử Phật, Danh- Văn Phật, Danh- quang quẻ Phật, Đạt- Mạ Phật, Pháp- Tràng Phật, Trì- Pháp Phật, Hằng hà sa số đông đảo đức Phật như thế, rất nhiều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắpcõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời trung thực rằng:“ chúng sanh những ngươi phải bắt buộc tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! nhân loại phương trên, gồm đức Phạm- Âm- Phật, Tú- Vương- Phật, Hương- Thượng- Phật, Hương- Quang- Phật, Đại- Diệm- Kiên Phật, Tạp- Sắc- Bửu- Hoa- Nghiêm- Thân Phật, Ta- La- Thọ- vương Phật, Bửu- Hoa Đức Phật, Kiến- Nhứt- Thiết- Nghĩa Phật, Như- Tu- Di- tô Phật. Hằng hà sa số phần đa đức Phật như thế, phần đa ở tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắpcõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời thành thật rằng:“ bọn chúng sanh những ngươi phải đề xuất tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức tốt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”. Xá- Lợi- Phất! chỗ ý của ông nghĩ nạm nào, ví sao thương hiệu là kinh: Nhứt- Thiết- Chư- Phật Sở Hộ Niệm?

Xá- Lợi- Phất! vị nếu bao gồm thiện nam giới tử, thiện cô bé nhân làm sao nghe kinh này nhưng mà thọ trì đó, và nghe thương hiệu của Đức Phật, thời những thiện nam giới tử thuộc thiện con gái nhơn ấy số đông được toàn bộ các đức phật hộ niệm, phần đa được không thối chuyển chỗ đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá- Lợi- Phất! mang đến nên những ông đều buộc phải tin dấn lời của Ta và của những đức Phật nói. Xá- Lợi- Phất! giả dụ có người đã phát nguyện, hiện thời phát nguyện, đang phát nguyện mong mỏi sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thời những người ấy hầu hết đặng ko thối chuyển chỗ đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; chỗ cõi nước kia, hoặc vẫn sanh về rồi, hoặc bây chừ sanh về, hoặc vẫn sanh về.

Xá- Lợi- Phất! cho nên các thiện phái mạnh tử, thiện đàn bà nhân nếu bạn nào có tin tưởng thời phải nên phát nguyện sinh về cõi nước kia.

7. THUYẾT kinh RẤT KHÓ

Xá- Lợi- Phất! Như Ta từ bây giờ ngợi khen công đức tất yêu nghĩ bàn của những đức Phật, các đức Phật này cũng ngợi khen công đức quan yếu nghĩ bàn của Ta mà lại nói lời này: “Đức phù hợp Ca Mâu Ni Phật hay có tác dụng được việc rất trở ngại hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, loài kiến trược, phiền trược, óc trược, bọn chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài hội chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói gớm pháp mà lại tát cả trần gian khó tin này”.

Xá- Lợi- Phất! phải ghi nhận rằng Ta sinh hoạt trong đời ác ngũ trược thật hành bài toán khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác cùng vì tất cả thế gian nói kinh pháp cực nhọc tin này, sẽ là rất khó! Đức Phật nói ghê này rồi, ngài Xá- Lợi- Phất cùng những vị Tỳ kheo, toàn bộ trong đời: Trời, Người, A- Tu- La, v..v… nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mắt tin nhận đảnh lễ Phật cơ mà lui ra. Phật Nói tởm A Di Đà

A-Di- Đà Phật Tán:

Giáo chủ trái đất Tây phương là bậc Năng Nhơn của Tịnh độ; 48 nguyện độ bọn chúng sanh; Lời phạt nguyện thề siêu sâu xa. Thượng Phẩm Thượng Sanh, Đồng cho BỬU LIÊN THÀNH.

1.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Lượng-Quang-Như Lai.

2.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Vô-Biên-Quang-Như Lai.

3.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Vô-Ngại -Quang-Như Lai.

4 .- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Đối-Quang-Như Lai.

5.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Diệm-Vương -Quang-Như Lai. 6.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Thanh-Tịnh-Quang-Như Lai.

7.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Hoan-Hỉ -Quang-Như Lai.

8.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Trí-Huệ-Quang-Như Lai.

9.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Nan-Tư -Quang-Như Lai.

10.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Bất-Đoạn-Quang-Như Lai.

11.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Xưng-Quang-Như Lai.

12.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang-Như Lai.

BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Khi Ngài nhân tình Tát tiệm Tự Tại người yêu Tát thực hành sâu sát pháp bát Nhã tía la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đệu không, đề xuất qua không còn thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử, sắc chẳng không giống gì Không, không chẳng khác gì Sắc, Sắc chính là Không, Không chính là Sắc. Thụ, Tưởng, Hành, tức cũng rất nhiều như thế. Náy ông Xá Lợi Tử, tướng mạo “ không “ của phần lớn pháp ấy không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm ko bớt.

Cho buộc phải trong “ chân không “ không tồn tại Sắc, không tồn tại Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không tồn tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý; không tồn tại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho tới không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có cái không còn vô minh; không có già chết, nhưng mà cũng không tồn tại cái không còn già chết; không tồn tại khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không tồn tại chứng đắc.

Vì không tồn tại chỗ bệnh đắc phải Bồ tát y theo chén nhã tía la mật đa, trọng điểm không ngăn ngại, bởi không phòng ngại phải không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt mức cứu cánh Niết bàn. Chư Phật trong bố đời cũng y vào bát nhã cha la mật đa, được đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho cần phải biết Bát nhã tía la mật nhiều là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thực không hư. Vị vậy, nói ra bài xích chú chén nhã ba la mật đa, ngay thức thì nói bài xích chú ấy rằng: “ Yết đế yết đế, tía la yết đế, cha la tăng yết đê, nhân tình đề tát bà ha”. Bạt Nhứt-Thiết-Nghiệp-Chướng

Căn-Bổn Đắc sanh Tịnh-Độ Đà La-Ni:

Nam mô A Di Đà bà dạ, Đa tha dà đa dạ -Đa địa dạ tha A di rị đô bà tỳ A di rị đa, vớ đam bà tỳ A di rị đa, Tì ca lan đế A di rị đa, Tì ca lan đa Dà di nị dà dà na, Chỉ nhiều ca lệ – Ta bà ha ( 7 biến )

KỆ CA NGỢI PHẬT

Thân Phật Di Đà sắc đá quý ròng, Tướng giỏi sáng ngời ko gì sánh, Bạch hào uyển gửi năm Tu Di, Mắc biếc lắng trong tứ bể lớn, vô số hoá Phật vào hào quang, chúng hoá người tình tát cũng vô biên, tứ mươi tám nguyện độ bọn chúng sanh, Chín phẩm sen đá quý lên giải thoát.

Nam tế bào Tây Phương cực Lạc quả đât Đại từ Đại Bi , tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật ( 1 chuỗi )

Nam mô Quán vậy Âm nhân tình Tát ( 3 lần )

Nam tế bào Đại nỗ lực Chí người tình Tát ( 3 lần )

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải Chúng tình nhân Tát ( 3 lần )

SÁM DI ĐÀ

Muốn đi gồm một đường nầy, Nhứt trọng tâm niệm Phật khó khăn gì bay ra, Vậy khuyên bắt buộc niệm Di-Đà, Hồng danh sáu chữ thiệt là khôn cùng cao. Giỏi trừ tám vàn è cổ lao, Tham thiền cửa hàng tưởng pháp nào cũng thua, Di-Đà xưa cũng có tác dụng vua, vứt ngối bỏ nước vô chùa mà tu, Xeta ra tự kiếp đang lâu, Hiệu là Pháp-Tạng-Tỳ-kheo đó mà. Trong những lúc ngài new xuất gia, tư mươi tám nguyện phạt ra một lần. Nguyện nào cũng lắm oai nghiêm thần, Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh, do thương thế giới bất bình, đề nghị chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi, Thầy là Bảo-Tạng Như-Lai, bạn là Bảo-Hải tức Ngài Thích-Ca Thích-Ca nguyện độ Ta-bà, Di-Đà nguyện mở cửa nhà Lạc-bang, Mở ao chín phẩm sen vàng, Xây thành cha bảo đồ bầy thất trân. Lưu ly quả đất sáng ngần, Lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm. Hoa trời rưới cả ngày đêm, có cây siêu báu bao gồm chim rất kỳ, lạ đời cái cảnh Phương Tây, Mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua. Phong quang vui vẻ tứ mùa, Nước reo Pháp Phật gió khua nhạc trời. Di Đà tất cả thệ một lời, lộ diện cõi ấy tiếp người vãng sanh, Mười phương ai vạc lòng thành, Nhất chổ chính giữa mà niệm hòng danh của Ngài. Hàng ngày trong cơ hội hôm mai, Niệm trường đoản cú mười tiếng đến rày ba trăm, khi đi, khi đứng, lúc nằm, chăm trì niệm Phật, lòng chăm phát nguyền. Nguyện sinh về cõi Bảo Liên, Là địa điểm Cực Lạc ngơi nghỉ miền Tây phương, Đến lúc thọ mạng vô thường, Tì Ngài phóng ngọn hào quang quẻ rước liền, Biết bao phước đức nhơn duyên, Đã về Cực-Lạc còn phiền óc chi, Sự vui trời cũng chẳng bì, Đêm đêm thảnh thơi ngày ngày vui chơi, Sống thọ kiếp kiếp đời đời, ko già không bị tiêu diệt không dời đi đâu. Nguyện mang đến lúc con sắp lâm phổ biến Sạch trừ toàn bộ những chướng ngại Tận đôi mắt thấy Đức A Di Đà ngay tức khắc được vãng sanh về rất Lạc Phật kia, bọn chúng hội hầu hết thanh tịnh con liền từ trực tiếp hoa sen sinh Thấy rõ Đức Phật Vô Lượng quang nhân hậu tiền trao con “ bồ đề ký “ Được Đức Như Lai lâu ký xong xuôi Con hoá vô vàn trăm ức thân mức độ trí to lớn khắp mười phương tác dụng tất cả cõi chúng sanh

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công tiết hạnh hơn hết Phước đức rất nhiều cùng hồi phía Nguyện pháp giới rộng lớn cùng chúng sanh Đều sanh sang trọng nước Phật A Di Đà Nguyện diệt tía chướng thuộc phiền não Nguyện được trí huệ trong sạch nhất toàn bộ tội chướng gần như tiêu hết đời đời thường làm cho đạo người tình Tát Nguyện sanh về tây phương nước Tịnh Chín phẩm hoa sen là cha mẹ Hoa nở thấy Phật được vô sanh Bậc tình nhân Tát là bạn bè không thoái lui Nguyện rước công đức nầy, Một lòng thông dụng cho toàn bộ Con và toàn bộ chúng sanh, Đều được thành phật đạo cả.

Xem thêm: Tác dụng của hoa kim ngân, nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, cây kim ngân là thảo dược gì

LỄ TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, vạc lòng vô thượng. ( 1 lạy ) tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. ( 1 lạy ) từ quy y tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. ( 1 lạy ) (đứng thẳng lẹo tay đọc )

HOÀ phái nam THÁNH CHÚNG

( xá 1 xá rồi đọc tiếp )

Nguyện lấy công đức nầy, hướng đến khắp vớ cả, Đệ tử và bọn chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo.

Kinh A Di Đà là gì? làm sao để phát âm được phiên bản kinh này? Để bao gồm câu trả lời hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé

Kinh A Di Đà là 1 trong những bản kinh Đại thừa được nhiều tụng tốt nhất hiện nay, nhất là những phật tử theo phe cánh Tịnh Độ. Bản kinh này mang ý nghĩa rất đặc biệt dẫn tới thế giới Tịnh độ. Vậy gớm A Di Đà là gì? làm sao để đọc được phiên bản kinh này? Để có câu trả lời hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên nhé.

1. Tởm A Di Đà là gì?

Kinh A Di Đà là một bản kinh phổ biến, được truyền tụng từng ngày và quan trọng quen thuộc so với các phật tử sinh hoạt khắp hầu hết nơi trên cụ giới. Bản kinh này nằm trong vào hệ tư tưởng Đại Thừa với được thành lập và hoạt động vào thời kỳ trở nên tân tiến Đại vượt Phật Giáo. Đây là 1 trong những trong 3 bài bác kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ Tông. Câu chữ của bản kinh biểu đạt về cõi Tây Phương rất lạc, một vùng khu đất thanh tịnh của Phật A Di Đà.

Kinh A Di Đà được gây ra dựa trên nền tảng gốc rễ của một niềm tin trong tâm của những người dân hành tri. Bài toán tụng kinh này sẽ là con đường dẫn dắt mọi bạn đến với nhân loại Tịnh độ, ý chỉ về một nhân loại không trường tồn sự đau khổ, không tồn tại sinh lão, bệnh, tử mà chỉ có niềm phúc lạc vô biên.

Bản tởm được nhàn tiếng Phạn sang phiên bản tiếng Hán thuộc vào thời Diêu Tần cùng được dịch bởi pháp sư Cưu Ma La Thập. Đây là bạn có xuất phát ở Ấn Độ và là 1 trong dịch đưa Phật Giáo nổi tiếng chuyên dịch về kinh sách giờ đồng hồ Phạn sang tiếng Hán. Trên Việt Nam, bản kinh A Di Đà mà những phật tử hay tụng là bạn dạng dịch của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành được dịch bởi phiên bản tiếng Hán của ngài Cưu Ma La Thập.

*

Kinh A Di Đà là bản kinh thịnh hành với hầu như phật tử được ngợi ca mỗi ngày

2. Ý nghĩa của gớm A Di Đà

Phần phệ về nội dung trong kinh A Di Đà gần như đề cập cho tới cuộc chuyện trò giữa Phật phù hợp Ca cùng Ngài Xá Lợi Phật về vùng khu đất Tây Phương với đa số điều diệu kỳ nhưng mà không có ngẫu nhiên nơi đâu bên trên trái đất này rất có thể có được. Kể cả từ cỏ cây, chim, hoa lá tính đến các loài sinh vật ngụ cư ở kia đều bộc lộ một sự vi diệu trong giáo phái. Đồng thời bạn dạng kinh cũng miêu tả về phần đa gì mà những vị Phật tử cần làm để rất có thể tái sinh sinh hoạt đó.

Có một trong những người đã đến rằng, khiếp A Di Đà chưa hẳn do Phật mê say Ca nói lại nhưng được lại là tởm Phật Thuyết A Di Đà. Họ nhận định rằng đây chỉ là một trong những bài ghê có mục đích thu hút các phật tử có ước ao ước được ra khỏi cảnh khổ ở hiện tại để phát vai trung phong tu hành cùng tái sinh về cảnh giới cực lạc, hưởng an yên, niềm vui và tràn đầy sự hạnh phúc.

Thế nhưng bao gồm một số kì cục tin rằng ghê A Di Đà vẫn truyền mua nội dung sâu sắc hơn so với các gì mà fan thường đã nghĩ. Bọn họ cũng có niềm tin rằng kinh này vị Phật A Di Đà thuyết giảng.

Niệm Phật chỉ với nơi trọng tâm mà hành trì, nó không qua trung gian phương tiện nào để giúp đỡ con fan nhất trung tâm bất loạn. Cõi tĩnh độ của Phật A Di Đà được diễn tả ẩn dụ cho sự vô thủy vô bình thường hay có cách gọi khác là vô lượng thọ, vô lượng quang. Khi trình bày về một vị Phật làm sao đó phụ thuộc vào căn phiên bản giác ngộ viên mãn, bọn họ sẽ đi tới một lý tưởng hướng tới Phật nghĩa.Cùng nghe ghê A Di Đà

Một khi hạnh phúc của con fan hiện hữu và chỉ tạm dừng tại việc thỏa mãn những yêu cầu về vật hóa học thì khiếp A Di Đà vẫn trở thành phương án giúp khai mở, dẫn dắt con tín đồ trở về với cỗi nguồn của niềm hạnh phúc chân chính. Vấn đề tụng khiếp A Di Đà để giúp đỡ soi sáng mang đến trí tuệ, giúp nâng cao về gọi biết. Phải nhớ tụng tởm A Di Đà chưa phải là lòng tin mô hồ liên quan tới cảnh giới tịnh thổ Tây Phương.

Nói tóm lại ý nghĩa của ghê A Di Đà mục tiêu là mong mỏi tạo dựng nên sự trang nghiêm, hướng vai trung phong trở về sự tinh khiết của thời nguyên thủy. Khi mà lại không sinh, không diệt, không tồn tại sự số lượng giới hạn và sự phân biệt… thực chất nguyên thủy của chúng sanh nói một cách khác là Phật tính, Niết Bản.

Khi con người đã nhận được ra được Phật tính rồi thì đang biết địa điểm mình ở đó là nơi rất lạc - kim cương, rubi bạc, châu báu cùng cảnh đẹp… tất cả sẽ biểu tượng cho sự nhiều sang, cho cái đẹp mà phàm phu vẫn thường ngộ nhận đó là niềm hạnh phúc để họ có thể dễ dàng hình cần sử dụng và nương theo mà lại tu tập.

*

3. Tín - Hạnh - Nguyện trong ghê A Di Đà

Tín - Hạnh - Nguyện là bố yếu tố mà những người dân tu theo pháp môn tịnh độ rất cần phải có. Đây được xem là ba thứ tứ lương rất quan trọng để rất có thể sinh về cõi Tây Phương. Trong khiếp A Di Đà, Tín - Hạnh - Nguyện tức là gì, thuộc điểm qua nhé.

● Tín: tức là niềm tin của chúng sanh chỉ giành riêng cho Phật. Chúng sanh niệm phật chắn chắn đặng vãng sanh, rốt ráo để thành Phật. Tín cũng là sự tự tin về bạn dạng thân sẵn có tự tánh kiểu như Phật Di Đà, duy trung ương tịnh độ.

● Hạnh: tức là thực hành bằng cách giữ gìn cho thương hiệu của Phật A Di Đà cùng niệm mãi mãi tính đến khi nhất tâm bất loạn. Điều này tức là cái trọng tâm chỉ trung thành với chủ một khối niệm Phật mà không còn niệm gì nữa xâm luyện. Hiểu đơn giản dễ dàng hành nguyên nhân là nguyện, không phải là sự nguyện suông mà cần phải thường địa cầu tấn mỗi câu niệm nối nhau cùng không loại gián đoạn. Hành cũng là hành động, cần cố gắng thực hành.

● Nguyện: Trong khiếp A Di Đà, Đức Phật đã có không ít lần khuyên bọn chúng sanh buộc phải phát nguyện sinh tương quan tới giới rất lạc của Phật A Di Đà.

*

Tín - Hạnh - Nguyện được coi như như chiếc kiềng tía chân không thể nào thiếu đi được một chân vị nếu thiếu sẽ không còn thể vãng sinh. Tuy vậy trong 3 yếu ớt tố đó thì Tín và Nguyện duy trì vai trò tiên quyết cho việc vãng sinh. Hành sẽ giúp đưa đến quả vị cao tốt thấp trong chín phẩm liên hoa.

Tin sâu, Nguyện thiết là quan trọng nhưng nếu hành chuyên, nghĩa là việc tu tập, hành trì theo một bí quyết chuyên duy nhất sẽ mang tới tác dụng vô thuộc mỹ mãn. Tín - Hạnh - Nguyện là 1 trong những trong những bộc lộ khác của Giới - Định - Tuệ. Trong những số ấy Tín tương đương với Định, biểu hiện cho ý thức vững vàng, vững chắc không bị lay chuyển. Hạnh khớp ứng với Giới, thể hiện cho việc thực hành, công sức tu tập. Nguyện tương ứng với tuệ ý chỉ với trí tuệ luôn sáng suốt, soi băng thông lối làm cho hành mang đi đúng con đường đến giải thoát.

*

4. Để hiểu rõ sâu xa được khiếp A Di Đà đề xuất làm gì?

Niệm tởm A Di Đà mỗi ngày là một vấn đề nên làm để giúp đỡ cho cõi lòng mỗi người được thanh thản. Bài toán niệm gớm này có thể diễn ra mọi lúc, các nơi.

Để hiểu rõ sâu xa được gớm A Di Đà việc quan trọng đặc biệt nhất đó đó là cái tâm của từng con bạn khi tụng kinh. Để cho việc niệm gớm này được đạt kết quả và thấu hiểu sâu sắc nhất bản thân mọi cá nhân cần phải có tâm vào sáng, một lòng hướng đến Phật và không có tạp niệm. Đồng thời trong quá trình tụng tởm niệm Phật họ cũng đề xuất rũ quăng quật được hết hồ hết tham lam, sảnh si, đề xuất bỏ qua hét thất tình lục dục. Vào lòng chỉ từ hướng cho tới Phật.

Đồng thời số lần đọc khiếp A Di Đà trong ngày không thể vượt ít. Vị nếu thời gian đọc ghê ngắn thì sẽ không còn thấm nhuần được tư tưởng của Phật giáo. Tín đồ đọc ghê A Di Đà cần luyện tập chuyên vai trung phong để cho kết quả tốt nhất. Định khóa cho từng lần hiểu kinh là một trong giờ, hàng ngày 3 định khóa là sáng, trưa, chiều. Ví như như có đk thì đọc kinh càng các càng thấu hiểu.

Khi gọi kinh A Di Đà bắt buộc lưu tâm tới từng chiếc chữ của quyển tởm để mô tả một thể hiện thái độ đúng mực của bạn theo Phật. Đọc đúng chuẩn từng chữ, ko được sai lệch, ko thêm bớt. Đây cũng là giải pháp giúp rèn luyện được tính nhẫn nại và cẩn trọng, tỉ mỉ cho tất cả những người tu hành.

*

5. Hầu hết điều trung khu niệm sau khi thực hiện chấm dứt nghi thức tụng gớm A Di Đà

Sau khi thực hiện dứt nghi thức tụng ghê A Di Đà sẽ có được những điều tâm niệm sau:

● nếu như nghĩa cho tới thân thể thì tránh việc cầu dịch khổ, vì chưng không dịch khổ thì dễ dàng sanh dục vọng.

● sống trên đời đừng cầu không hoán vị nạn vì chưng không hoán vị nạn sẽ nổi dậy sự kiêu sa.

● Nếu cứu giúp xét trung tâm tính thì đừng cầu không tồn tại uẩn khúc, khúc mắc, vị không khúc mắc thì sở học sẽ không được thấu đáo.

● Nếu xây đắp đạo hành thì không cầu không biến thành ma chướng bởi không trở nên ma chướng thì chỉ nguyện sẽ không kiên cường.

● Mọi vấn đề làm đừng mong muốn dễ thành công, do những vấn đề càng dễ dành riêng công thì thường sinh khinh thường thường với kiêu ngạo.

● Trong giao tiếp đừng cầu lợi mình do lợi mình thì sẽ mất đạo nghĩa.

● mỗi người đừng ước mong toàn bộ sẽ thuận theo ý mình, vị khi đã thuận theo ý mình thì lòng sẽ nảy kiêu hãnh.

● Thi ân đừng cầu ước ao đền đáp, bởi vì cầu hy vọng đền đáp đồng nghĩa tương quan với thi ân đang có mưu đồ.

● giả dụ thấy lợi chớ nhúng vào bởi vì nhúng vào thì vẫn si mê đề xuất động.

● Bị oan ức không phải thanh minh, biện bạch vày biện bạch là nhân quả không được xả.

*

Trên đó là những thông tin về kinh A Di Đà với cách hiểu rõ sâu xa Kinh A Di Đà mà chúng tôi chia sẻ đến bạn. Mong muốn rằng nội dung bài viết sẽ là chia sẻ hữu ích giúp những phật tử có thể tham khảo nhằm tụng kinh, niệm Phật hàng ngày tại bên đạt được công dụng như ý muốn muốn. Hãy kiên định và luyện tập liên tiếp để thấu hiểu hơn về bạn dạng kinh này bạn nhé.

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.